Geld en regels

Op deze pagina vind je informatie omtrent regels en vergoedingen specifiek voor de aanschaf van hulpmiddelen voor gezinnen met een ernstig ziek kind, een kind met een levensduurverkortende, levensbedreigende of complexe somatische (medische) aandoening. Bovenaan vind je de diverse wettelijke kaders en regels en vervolgens komen de verschillende vormen van vergoedingen aan de orde.

De bekostiging van hulpmiddelen verloopt via drie routes: de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Tevens is er een aantal hulpmiddelen die vergoed worden door het UVW.

Het Nederlandse zorgstelsel is complex en versnipperd. Veel ouders van een ziek kind maken gebruik van verschillende wettelijke kaders en bekostigingssystemen. Om ouders meer inzicht te geven in het zorgstelsel en de mogelijkheden die dit biedt, is hieronder een overzicht van de verschillende wettelijke kaders en de diverse mogelijkheden om zorg te regelen toegevoegd:

Wet op medische hulpmiddelen
Wet op medische hulpmiddelen

Een medisch hulpmiddel wordt in de wet gedefinieerd als 'elk instrument, toestel, apparaat of software' dat alleen of in combinatie wordt gebruikt (…) voor doeleinden op het gebied van onder meer diagnose, bewaking en behandeling van bijvoorbeeld ziekten of een handicap.’ (bron: https://www.zorgvoorinnoveren.nl/wet-en-regelgeving/andere-wetten-in-de-zorg/wet-op-medische-hulpmiddelen
Op Overheid.nl vind je de complete wet op medische hulpmiddelen. 

- Tekst inklappen
Meerkosten
Meerkosten

Leven met een ziekte of beperking brengt meerkosten met zich mee. Meerkosten omdat het dagelijks leven voor jouw kind duurder is dan voor anderen. Bijvoorbeeld door extra kosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. Je kunt deze kosten voor een deel terugvragen of compenseren. Maak er gebruik van! www.meerkosten.nl

- Tekst inklappen
Hulpmiddelen vergoed door de Zorgverzekeringswet
Hulpmiddelen vergoed door de Zorgverzekeringswet

Een groot aantal hulpmiddelen wordt via de basisverzekering vergoed. Welke dat zijn, staat vermeld in het Reglement Hulpmiddelen van de zorgverzekeraar. Daarin staan ook de voorwaarden die horen bij de vergoeding, bijvoorbeeld omtrent de maximumvergoeding, de eigen bijdrage, de gebruikstermijnen en de kwaliteitseisen. Iedere verzekeraar heeft zijn/haar reglement. Met andere woorden, er kunnen (kleine) verschillen zitten in de vergoedingsvoorwaarden van hulpmiddelen. Desalniettemin moeten verzekeraars zich houden aan het basispakket van de zorgverzekering, bepaald door de overheid.

 

In het kader van vergoeding uit de basisverzekering is het belangrijk om na te gaan of de hulpmiddelenleverancier een contract heeft gesloten met de zorgverzekeraar. Is dat niet zo? Dan krijg je meestal minder vergoed. De meeste zorgverzekeraars hebben een zorgadvieslijn of hulpmiddelenlijn die je kunt bellen bij vragen.

 

Algemene informatie over verzekerde zorg en hulpmiddelen is ook te vinden op de website van het Zorginstituut Nederland:

https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/hulpmiddelen-algemeen-zvw

- Tekst inklappen
Hulpmiddelen vergoed door de Wet langdurige zorg (Wlz)
Hulpmiddelen vergoed door de Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wlz geeft aanspraak op verschillende soorten hulpmiddelen. Het kan voorkomen dat jouw kind – ondanks dat hij/zij een Wlz-indicatie heeft - voor hulpmiddelen een beroep moet doen op een ander wettelijk domein, zoals de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De aanspraak op hulpmiddelen voor kinderen met een Wlz-indicatie is daardoor een complex geheel. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kan je verder helpen met vragen. Daarnaast kan ook een onafhankelijk cliëntondersteuner van grote waarde zijn.

- Tekst inklappen
Hulpmiddelen vergoed door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Hulpmiddelen vergoed door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning helpt mensen met een beperking aan de hulp, ondersteuning en voorzieningen die ze nodig hebben. Wmo-hulp kan worden aangevraagd bij de gemeenten. Voorbeelden van hulp en voorzieningen die onder de Wmo vallen, zijn:

 

  • Verbouwingen in de woning (zoals een traplift)
  • Vervoer voor mensen waarvoor reizen met het OV geen optie is (taxibussen)
  • Rolstoel
  • Hulp bij de opvoeding van kinderen
- Tekst inklappen
12