Privacy

NIK Noord Holland & Flevoland privacybeleid

Netwerk Integrale Kindzorg Noord Holland & Flevoland verleent u hierbij toegang tot NikNoordHolland.nl. alsmede tot de online community van Netwerk Integrale Kindzorg Noord Holland & Flevoland indien u beschikt over een (geldig) account. Netwerk Integrale Kindzorg Noord Holland & Flevoland publiceert ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen op NikNoordHolland.nl.

Beperkte aansprakelijkheid
Netwerk Integrale Kindzorg Noord Holland & Flevoland spant zich in om de inhoud van NikNoordHolland.nl en de online community actueel en correct te houden. Ondanks alle zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig of onjuist is. Teksten en prijzen op NikNoordHolland.nl zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten aanvaardt Netwerk Integrale Kindzorg Noord Holland & Flevoland geen aansprakelijkheid.
Netwerk Integrale Kindzorg Noord Holland & Flevoland behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van NikNoordHolland.nl aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan derden mededeling te hoeven doen.


Voor op NikNoordHolland.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Netwerk Integrale Kindzorg Noord Holland & Flevoland nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Online community
Met de online community heeft het Netwerk Integrale Kindzorg Noord Holland & Flevoland tot doel om informatie-uitwisseling naar en tussen deelnemers mogelijk te maken Ook in deze rol spant Netwerk Integrale Kindzorg Noord Holland & Flevoland zich in om op een correcte en verantwoorde wijze te communiceren. Zij kan echter niet voorkomen dat er – mede vanwege de diverse gebruikers van de online community mogelijkheid – sprake is van een gebrekkige  c.q. een onwenselijke wijze waarop de communicatie plaats vindt. Netwerk Integrale Kindzorg Noord Holland & Flevoland kan geen enkele verantwoordelijkheid accepteren voor de wijze waarop gebruikers van de community zich gedragen tegenover andere gebruikers. Indien Netwerk Integrale Kindzorg Noord Holland & Flevoland aanwijzingen daartoe heeft, zal zij terstond optreden geen ongewenste c.q. ongepaste communicatie.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende informatie, beeldmateriaal en producten op NikNoordHolland.nl en de online community liggen bij Netwerk Integrale Kindzorg Noord Holland & Flevoland.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van informatie, beeldmateriaal en producten van NikNoordHolland.nl is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het Netwerk Integrale Kindzorg Noord Holland & Flevoland, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Gebruikers van de online community zijn verantwoordelijk voor eventueel inbreuk op intellectueel eigendomsrechten. Netwerk Integrale Kindzorg Noord Holland & Flevoland zal deze gebruikers aanspreken en houdt ze verantwoordelijk voor elke inbreuk op intellectueel eigendomsrecht, welke zij via de online community verspreiden. Bij enig vermoeden van inbreuk zal terstond de inbreukmakende content worden verwijderd.

Persoonsgegevens en privacy
Voor de verwerking van aanmeldingen (o.a. bijeenkomsten en nieuwsbrieven) heeft Netwerk Integrale Kindzorg Noord Holland & Flevoland persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres en postadres nodig. Bij het aanmeldformulier staat altijd vermeld welke gegevens Netwerk Integrale Kindzorg Noord Holland & Flevoland nodig heeft.  

Netwerk Integrale Kindzorg Noord Holland & Flevoland hecht waarde aan het beschermen van uw privacy. Persoonsgegevens die via NikNoordHolland.nl worden verzameld, gebruikt het Netwerk Integrale Kindzorg Noord Holland & Flevoland alleen voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten.

Netwerk Integrale Kindzorg Noord Holland & Flevoland kan gegevens gebruiken voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet. Netwerk Integrale Kindzorg Noord Holland & Flevoland bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in  Algemene Verordening Gegevensbescherming, de “AVG”. 

Gebruikers van de online community kunnen een gebruikersnaam aanmaken en zullen voor een goede communicatie hun emailadressen delen met het Netwerk Integrale Kindzorg Noord Holland & Flevoland. Deze emailadressen worden niet zichtbaar in de community. Lees voor een verdere beperking van de afgifte van de persoonsgegevens de privacyverklaring van Netwerk Integrale Kindzorg Noord Holland & Flevoland. 

De  ”cookiewet”
NikNoordHolland.nl en de online community maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om het Netwerk Integrale Kindzorg Noord Holland & Flevoland te helpen analyseren hoe gebruikers NikNoordHolland.nl gebruiken. 

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van NikNoordHolland.nl en de online community wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in, onder andere, de Verenigde Staten. IP-adressen van gebruikers zijn geanonimiseerd.

Netwerk Integrale Kindzorg Noord Holland & Flevoland heeft als verantwoordelijke een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. In deze overeenkomst is vastgelegd dat Google alleen als verwerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers van NikNoordHolland.nl. Netwerk Integrale Kindzorg Noord Holland & Flevoland  deelt gegevens die met behulp van deze analytische cookies zijn verzameld niet met andere partijen, zoals Google.

De bezoeker kan cookies zelf uitzetten of verwijderen. Hoe u dat kunt doen verschilt per internetbrowser en apparaat. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen zal de website mogelijk niet meer optimaal functioneren en kunt u van sommige diensten geen gebruik maken.

Door gebruik te maken van NikNoordHolland.nl geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Op NikNoordHolland.nl en de online community worden naast bovengenoemde Analytics cookies alleen cookies gebruikt ten behoeve van het functioneren van de website.

Privacyverklaring
De privacyverklaring van Netwerk Integrale Kindzorg Noord Holland & Flevoland leest u hier. Deze verklaring is van toepassing op alle diensten die het Netwerk Integrale Kindzorg Noord Holland & Flevoland waaronder ook het Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen, de online community en de 7 Netwerken Integrale Kindzorg.

Contactinformatie
Met bovenstaande verklaring willen wij u duidelijkheid geven over de manier waarop het Netwerk Integrale Kindzorg Noord Holland & Flevoland omgaat met uw gegevens. Heeft u vragen over de verklaring of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens)? Wilt u onjuiste informatie onder onze aandacht brengen? Heeft u een klacht over inhoud van andere gebruikers? Neem dan contact op met het Netwerk Integrale Kindzorg Noord Holland & Flevoland via info@NikNoordHolland.nl

! Bovenstaande privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen.